banner

เกี่ยวกับผู้จัด

logo

ภารกิจของเรา

บริษัท ฟิตเนส อินนโเวชั่นส์ ประเทศไทย จำกัด มีความมุ่งหวังที่จะขยายโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพด้านฟิตเนสทั่วเอเชียได้เรียนรู้ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและช่วยพัฒนามาตรฐานวงการฟิตเนสต่อไปในวงกว้าง ดังนั้นการจัดงาน AFC จึงช่วยสนับสนุนภารกิจนี้ของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา

จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านฟิตเนสระดับมาตรฐานสากลให้ทั่วถึงสำหรับผู้ประกอบอาชีพด้านฟิตเนสในภูมิภาคเอเชีย

ค่านิยมของเรา

  1. เราจัดการศึกษาและฝึกอบรมที่มีมาตรฐานและมีชื่อเสียงในระดับสากลในราคาที่เหมาะสม มีเนื้อหาหลักสูตรอ้างอิงความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย มีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มเล็ก และผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
  2. เราสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่อบอุ่นสำหรับผู้สนใจ นักเรียนปัจจุบันรวมถึงศิษย์เก่า ซึ่งมีการรวมตัวกันเป็นสังคมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  3. เรามุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุตามความคาดหวัง
  4. เรามีความเป็นกลาง และเป็นธรรมต่อลูกค้าและวงการฟิตเนส
  5. เรามีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
  6. พนักงานของเรามีความสื่อสัตย์ ทุ่มเทให้กับคุณภาพ รักในงานที่ทำและมีความเคารพต่อผู้อื่น และเราสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  7. เราร่วมงานกับหลายหน่วยงานระดับสากลที่มีพันธกิจในแนวเดียวกัน
  8. เราเคารพทุกฝ่ายในวงการและมุ่งที่จะทำงานร่วมกันมากกว่าที่จะแข่งขัน

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก

logo