banner

Presenter Profile


Yuttana Poncharoen

Yuttana Poncharoen (Jimmy)

BA./PE., E-RYT.500, YACEP., IRYT.500, ACE/PT. Jimmy has teaching yoga in Thailand and around more than 20years, learns and practices yoga with a lot of famous yoga guru around the world.

Jimmy is Yoga course director (Fitness Innovations Thailand), Has been teaching yoga course for several yoga teachers in Thailand. Jimmy is a presenter/speaker at several yoga conferences/yoga festivals in Thailand and around. [email protected]

Yuttana Poncharoen (ครูจิมมี่)

BA./PE., E-RYT.500, YACEP., IRYT.500, ACE/PT. เจ้าของผลงาน หนังสือ “เรื่องเล่า…จากครูโยคะ”

คุณครูจิมมี่ มีประสบการณ์สำหรับการสอนโยคะในเมืองไทยยาวนานมากกว่า20ปี, คุณครูจิมมี่เรียนและฝึกโยคะอย่างเข้มข้นต่อเนื่องกับสุดยอดคุณครูสอนโยคะที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก

คุณครูจิมมี่ทำงานเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรครูสอนโยคะ ของสถาบันFit และเดินทางเพื่อสอนหลักสูตรครูโยคะ, หลักสูตรโยคะระยะสั้น และโยคะเวิร์คขอฟต่างๆทั่วประเทศไทย และมักจะได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญเพื่อสอนในงานโยคะเฟสติวัลต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณครูจิมมี่.  http://jimmyyuttana.com/

Related Sessions
Session No. 118
Gentle Yoga for Back and Spine (WS)
Session Details
Session No. 238
Gentle Yoga for Neck and Shoulders (WS)
Session Details
Session No. 305
Gentle Yoga for Total Mind and Body (WS)
Session Details